Isinqumo seBritain sizosishaya

BANINGI abashaqekile ngesinqumo sabantu baseBritain sokuphuma kwi-European Union. Izazi zezomnotho ezikhulume neSolezwe zikubeke kwacaca ukuthi bezingalindele ukuthi abantu baseBritain bazovotela ukuphuma kwi-European Union (EU) ngenxa yokuthi kuningi okuzuzwa ngamazwe angaphansi kwe-EU, okungumfelandawonye wezohwebo nepolitiki wamazwe angu-28 ikakhulukazi akhele leliya zwekazi. I-Britain yakhiwe yi-England, Scotland, Wales neNorthern Ireland kanti ngoLwesine oludlule abantu abahlala kula mazwe banqume ukushiya i-EU bekhala ngokuthi amazwe amaningi anomnotho ofadabalayo futhi amanye afuna kudedelwe izifiki ukuba zingene umathanda kula mazwe. USolwazi Bonke Dumisa, oyisazi sezomnotho, uthe ubengalindele ukuthi iBritain iphume kwi-EU kodwa ngebhadi sekwenzekile futhi umnotho wamazwe amaningi uyathinteka. “Ngebhadi uma kuthimula iBritain wonke umuntu uphathwa ngumkhuhlane, yingakho nathi sikhala. Abantu bayazibuza ukuthi iRandi lingenaphi ezindabeni zaseBritain. Lokho ngingakuchaza ngokuthi abatshalizimali bavele bayithathe imali yabo uma kukhona okwenzekayo abangakuqondi. “Bahlale bewuthola nopotsho wokwehlisa imali yethu. Ngicabanga ukuthi isinqumo sokuphuma kwi-EU sithathwe imimoya iphezulu ngoba abantu baseLondon nabaseScotland bavotele ukuhlala kwi-EU kodwa abasezindaweni ezisemakhaya nabasebenzi abaningi bavotele ukuphuma. Ngebhadi yibona
abaningi, yingakho lesi sinqumo siphumelele,” kusho uDumisa. Uthe okubuhlungu wukuthi abantu abaningi baseBritain bakhohlisiwe njengoba bona bengaciondi ukuthi isinqumo sabo sizoba nomthelela onjani kwezomnotho. Ubalule ukuthi uma impahla yase-United Kingdom ithunyelwa e-Europe isizokhokha intela, ngeke isahamba mahhala futhi nezakhamuzi zakhona sezizolandela imigomo eminingi uma zihambela amazwe angaphansi kwe-ELT. UMnuz Neil Roets, oyisikhulu senkampani iDebt Rescue, uthe abantu baseNingizimu Afrika kufanele babophe izifociya ngoba kuza izikhathi ezinzima. Ubalule ukuthi i-United Kingdom itshale imali eningi emnothweni waseNingizimu Afrika yingakho umnotho uvele wehla. “Engikubonayo wukuthi baningi abantu abazolahlekelwa ngumsebenzi, impahla izobiza. Kuyimanje uyabiza uwoyela ongahluziwe nommbila futhi siphoqelekile ukuwuthenga emazweni angaphandle ngenxa yesomiso. Ukudla kuzobiza impilo izoba nzima kubantu baseNingizimu Afrika,” kusho uRoets. Uthe uphethroli uzonyuka ngo-50 cents bese kuthi udizili unyuke ngo-15 cents kuya phezulu. “Isinqumo seBritain sokushiya i-EU singasho nokuthi mhlawumbe singenza kuphele ngaleli qoqo lamazwe athanda ukusebenzisana kwezomnotho nokunye ukuze kwenziwe ngcono impilo yabantu base-Europe. “Uzokhumbula ukuthi iBritain inawo umkhuba wokuphuma ezinhlanganweni njengoba yaziqhathulula nakwi-
Asmajugmie THUMELA umbono ngalolu daba kuFacebook (Isolezwe), kuTwitter (@isolezwenews) noma urnqhafazo ku-45773.1-sms ibiza R1,50.

NATO ngenxa yokuthi abantu bakhona bathanda okwabo. Uma sebebona sengathi amanye amazwe ayabacindezela bashesha bahambe,” kusho uRoets. Uthe isimo sizoba nzima kwabampofu eNingizimu Afrika abazochitha u-50% womholo wabo ekudleni bese kusala omunye u-50% wokugibela baye emsebenzini, bakhokhele izingane esikoleni nokuthi bakhokhele ugesi namanzi. Uphethe ngokuthi abantu bangazifaki ezikweletini futhi baxoxisane nezinkampani abazikweletayo ukuze bakhokhe imali encane. “Noma ngabe isimo sibheda kanjani siyacela abantu bakhokhe izikweleti zabo. Okungenani ungakhokha imali encane kunokuthi ungakhokhi lutho. “Thina siyabasiza abantu ngezikweleti zabo, sibakhulumele nezinkampani abazikweletayo ukuze kwehle umthwalo osemahlombe. “Ngiyacela bangazenzi ezinye izikweleti baziphathe kahle njengoba umnotho untenga. Uzinzo mhlawumbe sizoze silubone emuva kokhetho loHulumeni baseKhaya ngoba okwamanje isimo sisabheda,” kusho uRoets. UMnuz John Orford wakwa-Old Mutual uthe izimakethe ziyantenga njengoba iBritain iphumile kwi-EU ngenxa yokuthi abatshalizimali bafuna ukuyisusa imali yabo eLondon nakwamanye amazwe angaphansi kwe-United Kingdom bayoyitshala e-Europe. “Ukuba ngaphansi kwe-EU kwe-Britain bekuletha uzinzo ezimakethe futhi kusho ukuthi abatshalizimali bayakwazi ukuthola izaphulelo uma behweba e-Europe kodwa njengoba iphumile kuzophela konke lokho. Amasheya ehlile njengoba ishiyile, umnotho uyantenga, izinkampani eziningi ziqalile ukubheka kwamanye amazwe yingakho neRandi lethu lithe ukunyakaza,” kusho u-Orford.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Thank you!

We look forward to the opportunity to get you debt-free!

Did you know?

You can start your application process already. Simply download your assessment or fill in our online application and get one step closer to becoming debt-free with Debt Rescue!

Subscribe to Our Weekly Email

By completing this form, you are providing Debt Rescue with the above personal information and acknowledge the terms of Debt Rescue’s Privacy Notice.